Služby


Logistické služby

Logistické služby – poskytujeme všetkým stálym zákazníkom na základe ich objednávky alebo na základe uzatvorenej obchodnej zmluvy. Sklady sú temperované a tovary skladujeme buď na paletách alebo v regáloch.

O všetkých tovaroch a materiáloch vedieme po dohode so zákazníkom potrebnú skladovú evidenciu a v určených termínoch informujeme dohodnutým spôsobom o všetkých zmenách a pohyboch skladových zásob.

Zákazník si môže vyžiadať i funkciu podávania hlásení – denných, týždenných – o vybavovaní zákazky cestou e-mailu alebo faxu v dohodnutej štruktúre hlásenia.

Pre zákazníka poskytneme i osobitné telefónneho čísla a oparátora alebo P.O. Box pre príjem objednávok tovarov. Zároveň ich spracujeme a expedujeme.

V rámci logistiky poskytujeme aj dopravu tovaru na zákoznícom stanovené miesta či už vlastnými autami alebo prostrednictvom pošty či kuriéra.

Adres SK s.r.o., Kopčianska 16, 85101 Bratislava.
Hromadná korešpondencia, hromadné spracovanie balíkov, skladovanie tovaru, správa databáz.